Stock futures rise as market tries to rebound from Monday’s big sell-off

Stock futures rise as market tries to rebound from Monday’s big sell-off